Regulamin sklepu

REGULAMIN SERWISU (WITRYNY INTERNETOWEJ)

§1.
Postanowienia ogólne
 1. Witryna internetowa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.dyssov.com i jest prowadzona przez IQO Inwestycje sp. z o.o., Dolina Ciemięgi 9, 21-003 Dys, NIP: 714-20-47-506, w dalszej części niniejszego Regulaminu będzie nazywana „Witryną”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny przez Klientów, w szczególności zasady zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz uprawnienia Klienta będącego Konsumentem. Regulamin sklepu stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy użytkownik serwisu może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie bezpośrednio pod adresem www.dyssov.com/regulamin/ a także odtwarzać go i utrwalać za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18 % alkoholu nr OR.7340.36.2022 wydane przez Wójta Gminy Niemce.

4.Wyłączonym miejscem zawierania i realizowania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Dysie, Dolina Ciemięgi 9 (Destylarnia rzemieślnicza Dyssov).

 1. Zamówienia poprzez Witrynę mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Oznacza to, że skorzystanie z usług oferowanych przez Sklep, zapoznanie się z treścią informacji umieszczonych w Sklepie oraz zakup Produktów Alkoholowych jest możliwe wyłącznie po potwierdzeniu przez Klienta, iż jest on pełnoletni oraz trzeźwy. Sprzedający w celu zweryfikowania wieku Klienta, ma prawo zażądać przesłania skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego pełnoletniość.

 

§2.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:

1) Administrator danych osobowych – Operator Witryny IQO Inwestycje sp. z o.o., Dolina Ciemięgi 9, 21-003 Dys.

2)  Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, która ukończyła 18 lat która w chwili składania zamówienia jest osobą trzeźwą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną, która nabywa Towary oraz ewentualnie usługi od Sprzedającego;

3) Sprzedawca – IQO Inwestycje sp. z o.o., Dolina Ciemięgi 9, 21-003 Dys, NIP: 714-20-47-506

4) Operator – IQO Inwestycje sp. z o.o., Dolina Ciemięgi 9, 21-003 Dys, e-mail: info@dyssov.com.

5) Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu nie dokonująca zakupu Produktów.

6) Towar – wyroby alkoholowe oraz inne produkty sprzedawane przez Sprzedawcę w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7) Koszyk – elektroniczny formularz zamówienia zamieszczony w Sklepie Internetowym, służący do złożenia zamówienia nabycia Towaru, pokazujący Towary i usługi które chce nabyć Klient wraz z ich ceną jednostkową jak i ceną globalną.

8) Cena – cena podana w złotych, która uwzględnia podatek od towarów i usług, także wynagrodzenie za dostawę Towarów bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Klienta, które to wynagrodzenie jest wyraźnie podane Klientowi.

9) Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych Operatorowi na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Witrynie oraz jego dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.

10) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;

11) Regulamin – niniejszy Regulamin Witryny, dostępny na stronie internetowej dyssov.com oraz w siedzibie Operatora;

12) Witryna – serwis internetowy przeznaczony sprzedaży detalicznej, prowadzony przez Operatora dostępny na stronie internetowej dyssov.com;

13) Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Witryny, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w Ofercie Witryny w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów, składane z wykorzystaniem Formularza Zamówienia

§3.

Zasady korzystania ze sklepu

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi: umożliwienie Klientowi dokonywania zakupów/rezerwacji produktów w Witrynie bez rejestracji indywidualnego konta, każdorazowo jednak po podaniu informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Sklep, zapoznanie się z treścią informacji umieszczonych w Sklepie oraz zakup Produktów Alkoholowych jest możliwe wyłącznie po potwierdzeniu przez Klienta, iż jest on pełnoletni. Sprzedający w celu zweryfikowania wieku Klienta, ma prawo zażądać przesłania skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego pełnoletność.
 3. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Witryny i składania zamówień, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
 4. a) Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 5. b) Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np.. AdBlock:

Mozilla Firefox

Opera

Google Chrome

Internet Explorer

 1. c) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 2. Klient zobowiązuje się do:
 3. a) korzystania z Witryny w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
 4. b) korzystania z Witryny w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
 5. c) korzystania ze Witryny zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania.
§4.
Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

Postanowienia wstępne

1.Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest:

a) spełnienie wymagań technicznych w zakresie sprzętu i oprogramowania,

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) potwierdzenie niezbędnych oświadczeń podczas składania zamówienia,

d) akceptacja regulaminu

e) udzielenie pełnomocnictwa do odbioru przedstawicielowi firmy InPost w przypadku wyboru dostawy kurierskiej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego w całości lub części, oraz do odmowy zawarcia z tymże Klientem umowy w przypadku w którym:

a) podaje on nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe,

b) składa on nieprawdziwe oświadczenie dotyczące ukończenia przez niego 18 roku życia,

c) składa on nieprawdziwe oświadczenie dotyczące pozostawania w stanie trzeźwości,

d) podejmuje próbę nabycia alkoholu na kredyt lub pod zastaw,

e) narusza inne postanowienia niniejszego regulaminu.  

3. Klient zobowiązany jest do użytkowania Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności do:

a) niepodejmowania jakichkolwiek działań służących zakłóceniu funkcjonowania Sklepu Internetowego, bądź służących uniemożliwieniu lub utrudnieniu w korzystaniu z serwisu internetowego przez innych użytkowników, w tym Klientów,    

b) niewykorzystywania lub niepodejmowania prób wykorzystania Sklepu Internetowego do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Składanie zamówienia
a) przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Witrynie, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Witrynie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia, oraz że zezwala na przetwarzanie przez operatora jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

b) wygląd produktów na zdjęciach umieszczonych w Sklepie (kształt/kolor butelek i innych opakowań, grafika etykiety) może różnić się od rzeczywistego.

5. Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Witrynie za pośrednictwem Witryny jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia Operatora.

6. Zamówienia na produkty dostępne w Witrynie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych, konserwacyjnych ogłoszonych przez Operatora. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. Chwilą złożenia zamówienia jest naciśnięcie przycisku ,,Zamówienie i opłata’’, znajdującego się w odpowiednim formularzu – Klient zobowiązany jest potwierdzić treść swojego zamówienia.

7. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub pocztą e-mail są zawierane i realizowane w Punkcie sprzedaży. Klient otrzyma na wskazany przez siebie w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia zawierające istotne postanowienia umowy sprzedaży. Chwila otrzymania listu elektronicznego o którym mowa w zdaniu poprzednim jest chwilą zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Klient wyraża zgodę na przekazanie informacji w tej formie. W terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (dwa dni robocze) Sprzedawca może skontaktować się z Klientem przy użyciu podanego adresu e-mail lub numeru telefonu celem potwierdzenia kosztów dostawy zagranicznej lub poinformowania o wydłużonym terminie realizacji danego Zamówienia, wskazując równocześnie nowy termin. Jeżeli Klient w ciągu trzech dni roboczych nie zaakceptuje kosztów dostawy zagranicznej lub wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie zostaje anulowane. Sprzedawca może się również kontaktować z Klientem celem zweryfikowania prawdziwości danych podanych na etapie składania Zamówienia.

8. Operator przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Witryny w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Witryny, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce dyssov.com/koszyk/ po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku Koszyk.

9. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Klient może przejść do wypełnienia dalszej części formularza zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Dostawa i płatność. Po podaniu swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu Klient, może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Kupuję i płacę.

10. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. Kurier lub inna osoba wydająca nabyty Towar, upoważniony jest do weryfikacji tożsamości, wieku osoby odbierającej Towar i stanu trzeźwości. Klient może osobiście odebrać zakupione produkty w sklepie, lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze zakupione produkty ze sklepu lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej Inpost. Wzór Pełnomocnictwa – Załącznik nr 1 do Regulaminu.  Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy w przypadku w którym Klient nie zapewniłby odbioru Towaru przez osobę która ukończyła 18 lat, lub znajdowała się w stanie nietrzeźwości.

11. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe odbiorcy Zamówienia. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.

12. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.

13. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Operator może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości Produktów, które Klient może zamówić oraz wartości zamówień. Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Sprzedawcę̨ Zamówienia.

15. Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych podanych w czasie składania Zamówienia.

16. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument taki wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Produkty są skompletowane, gotowe do odebrania i opłacone. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej przez Klienta lub Pełnomocnika.

17. Sprzedawca zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Zamówienia składane w Dni Robocze po godz. 10-tej będą̨ realizowane i przygotowywane do wydania następnego Dnia Roboczego.

 

§5.
Ceny produktów
 1. Wszystkie ceny w Witrynie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Koszt przesyłki do wszystkich zamówień w witrynie jest bezpłatny.
 3. Cena podana przy każdym produkcie w Witrynie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Całkowita wartość Zamówienia podana zostanie przed zaakceptowaniem przez Klienta Zamówienia. Podana kwota obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Produktów, koszty wydania oraz ewentualne koszty związane z wybranąprzez Klienta formą płatności.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Witrynie, wprowadzania do Witryny nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 6. Zmiany cen produktów w Witrynie o których mowa w ust. 5 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.
§6.
Formy płatności
 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:
  a) gotówką przy odbiorze zamówionego produktu osobiście w siedzibie Operatora,
  b) bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:

– bezpośredni przelew na rachunek Operatora,

– autoryzację płatności w systemie Przelewy24 (w tym płatność kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)

 1. Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Witryny w zakładce Płatności i dostawa znajdującej się pod adresemdyssov.com/platnosci_i_dostawa/.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayPro S.A.
 3. W przypadku w którym Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT, w Serwisie Internetowym zobowiązany jest do podania  danych  niezbędnych dla wystawienia tego dokumentu, oraz zaznaczenia odpowiedniej opcji, ze wskazaniem rodzaju faktury (tradycyjna lub elektroniczna – w drugim przypadku należy wskazać adres poczty elektronicznej dla doręczenia faktury).
§7.
Warunki dostawy produktów
 1. Zamówione produkty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Operatora bez dodatkowych kosztów lub są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia.
 2. Dostawa nabytego Towaru jest bezpłatna, drogą przesyłki kurierskiej w terminie do 2-4 dni. Czas realizacji zamówienia jest zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy towaru wydanie towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych towarów firmie kurierskiej InPost. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia (udziela pełnomocnictwa – wzór Załącznik nr 1 do Regulaminu) kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu. W ramach pełnomocnictwa firma kurierska jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia Klienta, w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Firma kurierska zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu Klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.
 4. W przypadku odbioru osobistego odbiór  Towaru możliwy jest w terminie 1-2 dni od dnia złożenia zamówienia, po uprzednim umówieniu się w tym zakresie ze Sprzedawcą. Odbiór osobisty jest nieodpłatny. Wydanie towaru nastąpi w lokalu Sprzedawcy miejscowości 21-003 Dys, ul. Dolina Ciemięgi 9. Klient zobowiązany jest dysponować dowodem tożsamości w celu zweryfikowania czy był on stroną umowy, a także numerem zamówienia. Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim powiadomieniu Klienta o możliwości odbioru przez Sprzedawcę.
 5. Klient zobowiązany jest do zweryfikowania opakowania przesyłki w chwili odbioru, w szczególności sposobu opakowania, pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub naruszeń zarówno samego opakowania jak i Towaru. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Odbiorca posłuży się podrobionym lub przerobionym identyfikatorem lub innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość oraz stanowisko lub funkcję pełnione w podmiocie, do którego doręczana będzie Przesyłka, poda nieprawdziwe dane lub w inny sposób wprowadzi Sprzedawcę bądź Doręczającego w błąd w kwestii swojego uprawnienia do dokonania odbioru Przesyłki, pod warunkiem zachowania należytej staranności podczas procesu weryfikacji tożsamości Odbiorcy.
 7. Operator zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania produktów z powyższych przyczyn, oraz w przypadku podania błędnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, odmowy okazania dokumentu tożsamości oraz brakiem możliwości dostarczenia przesyłki (brak kontaktu z odbierającym) Operator złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy i zwrotu. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności oraz stanu trzeźwości osoby odbierającej Produkt.
 8. Nie dostarcza się Odbiorcom, a Klient nie adresuje Przesyłki zawierającej Towar i nie zleca Operatorowi ich dostarczenia do lub w następujących miejscach:

a) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,

b) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,

c) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,

d) w środkach i obiektach transportu publicznego,

e) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,

f) w ośrodkach szkoleniowych oraz domach wypoczynkowych, jeśli Towar stanowiący zawartość Przesyłki zawiera więcej niż 18% alkoholu,

g) na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych, jeśli Towar stanowiący zawartość Przesyłki zawiera więcej niż 4,5% alkoholu, chyba że miejsce odbioru Przesyłki odjęte jest zezwoleniem na sprzedaż, podawanie i spożywanie takich napojów, a dostarczenie następuje w miejscu wyznaczonym do takiej sprzedaży, podawania i spożywania.

h) w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, jeśli ze względu na ich charakter, dana rada gminy wprowadziła czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych,

i) w innych miejscach, w których doręczanie Przesyłek jest zabronione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

9. W przypadku, w którym Klient przekazuje Kurierowi Przesyłkę z Towarem, której adres dostarczenia zlokalizowany jest w miejscu, o który mowa powyżej, lub takie miejsce dostarczenia wskaże Odbiorca, Kurier ma prawo do odmowy przyjęcia lub doręczenia takiej Przesyłki, zaś w przypadku podjęcia Przesyłki (w szczególności w przypadku zmiany adresu dostarczenia, która nastąpiła po podjęciu Przesyłki), Kurier ma prawo dokonać zwrotu takiej Przesyłki Klientowi. W takim wypadku stosuje się postanowienia 7.

§8.
Reklamacje
 1. Operator oświadcza, że produkty znajdujące się w Witrynie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.
 2. Operator jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: info@dyssov.com lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, numer zamówienia adres poczty elektronicznej, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, dostępny na stronie internetowej Witryny pod adresemdyssov.com/zwroty-i-reklamacje/ który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.
 6. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Szczegóły postępowania reklamacyjnego określone są w zakładce Reklamacje i Zwroty znajdującej się na stronie internetowej Witryny pod adresemwww.dyssov.com/zwroty-i-reklamacje/. Operator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Operator zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

  §9.
  Prawo odstąpienia od umowy

1 .Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.

 1. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Operatorowi produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Operatora.
 4. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora.
 6. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez Operatora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument.
 7. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 9. Klient zwracając Towar powinien go opakować w taki sposób aby zapewnić brak uszkodzeń w trakcie jego transportowania.    
 10. Szczegóły trybu postępowania w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, określone są w zakładce Reklamacje i Zwroty znajdującej się na stronie internetowej Witryny pod adresem dyssov.com/zwroty-i-reklamacje/.
 11. Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie internetowej Witryny pod adresem dyssov.com/zwroty-i-reklamacje/, który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Towaru).
§10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
§11.

Regulacje szczególne kształtujące umowę pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu reguluje treść umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w przypadku w którym Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zastępując odpowiednie regulacje zawarte w pozostałej części Regulaminu, lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego – jeśli przepisy te dopuszczają swobodną regulację dokonana przez strony umowy. Nie wyłącza się przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
 2.  Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, i domagać się dokonania przedpłaty (w całości lub w części), bez względu na wybrany przez Klienta sposób zapłaty.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 5. Na Kliencie ciąży obowiązek zbadania przesyłki w sposób i w czasie przyjętym przy przesyłkach tego rodzaju. Jeśli w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient ma obowiązek podjąć czynności niezbędne dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, Na podstawie spisanego protokołu szkody będą rozpatrywane reklamacje.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia rzeczywiście zapłaconego przez Klienta Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Towaru lub świadczenia usług, nie może jednak przekroczyć kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące).
 7. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
§12.

Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez Operatora, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Elementem koniecznym dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych, które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 5. Klient ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Operatorem bezpośrednio w jego siedzibie lub drogą pocztową.
 6. Operator jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Witrynie dostępne są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym pod adresem internetowym dyssov.com/polityka-prywatnosci/.
§13.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Witryny w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresemwww.dyssov.com/regulamin/w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Witryny, odnoszące się do produktów prezentowanych w Witrynie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. Umowy zawierane w Witrynie zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Witryny następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Witrynie treści zawartej umowy.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:

1) Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Witryny wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.

2) Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

3) W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wzór pełnomocnictwa

…………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..

(adres)

………………………………………………………………………… (miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO DO ODBIORU ALKOHOLU

 Ja niżej podpisany/a* posługujący/a* się dokumentem tożsamości numer …………………………………………….. udzielam pełnomocnictwa firmie kurierskiej Inpost do odbioru zamówienia i dostarczenia na wskazany adres towaru. Firma kurierska Inpost jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji mojego zamówienia w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie (w tym stanu trzeźwości).

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od dnia złożenia zamówienia do 14 dni (włącznie).

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………

(czytelny podpis osoby upoważniającej)

 

 

Serie produktów

Oferta B2b

Sprzedaż hurtowa, sklepy specjalistyczne, HORECA

Oferujemy możliwość sprzedaży hurtowej naszych wyrobów. Jeśli poszukujecie wyjątkowych, wysokiej jakości regionalnych produktów do swojego lokalu, hotelu sklepu lub dystrybucji, zapewniamy atrakcyjne warunki współpracy. Nasza oferta obejmuje szeroki wybór alkoholi wysokoprocentowych o różnorodnej charakterystyce smakowej. Dodatkowo zapewniamy szkolenia oraz stałe wsparcie marketingowe dla naszych Parterów, tak aby wspólnie budować wartość dodaną Waszej oferty. Mamy również możliwość tworzenia specjalnych serii dedykowanych dla Waszych potrzeb.  

Marki własne, kontrakty indywidualne

Jesteśmy otwarci na współpracę przy tworzeniu marek własnych produktów czy też realizacji zleceń kontraktowych. Posiadamy pełne zaplecze techniczne i formalno-porwane pozwalające zrealizować Wasze pomysły.   

Praktyczne doradztwo przy tworzeniu destylarni

Im więcej rzemieślniczych destylarni tym lepiej. W Polsce jest obecnie ponad 300 browarów regionalnych i ponad 400 winnic. Destylarni, które tworzą produkt od zboża/owocu/warzywa po zabutelkowany produkt końcowy, jedynie kilka. Aby z powodzeniem przejść drogę od pomysłu do realizacji, trzeba zmierzyć się z wieloma zagadnieniami. Przeszliśmy tą drogę i mamy aktualną wiedzę praktyczną.  

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej oferty B2B. Jesteśmy otwarci na współpracę i gotowi dostosować nasze usługi do Waszych potrzeb i oczekiwań. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy dokładne warunki współpracy.

Strona zawiera treści dla osób pełnoletnich

Czy masz ukończone 18 lat?